Ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2019-2022

De basis voor het meerjarenperspectief 2019-2022 ligt in de 1e begrotingswijziging 2018, die in juli 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. De effecten van de maart- en de meicirculaire evenals het coalitieakkoord waren niet verwerkt in die begrotingswijziging, maar waren wel onderdeel van de Kaders voor de programmabegroting 2019-2022, welk document in dezelfde raadsvergadering is vastgesteld. Die effecten worden nu alsnog verwerkt in deze begroting evenals de bijstellingen op grond van het 2e ijkmoment 2018. Het resultaat is verwerkt in onderstaand overzicht. In de tabel betekent een positief bedrag een overschot of voordeel voor het perspectief. Bij een negatief bedrag gaat het om een nadeel of tekort. De in de tabel geschetste ontwikkelingen worden hierna verder uitgewerkt en toegelicht.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Meerjarenperspectief 2019-2022 na 1e begrotingswijziging 2018

-867

1.843

-631

-977

aanvullend:

Maartcirculaire

800

3.200

5.800

7.500

Meicirculaire

995

311

-171

-757

Coalitieakkoord

715

-1.838

-3.292

-4.772

sub-totaal

2.510

1.673

2.337

1.971

Perspectief conform Kaders begroting 2019-2012

1.643

3.516

1.706

995

2e ijkmoment 2018:

Reeds genomen college- en raadsbesluiten

-31

-266

-503

-741

Voortgang 2018

2

-750

-514

266

Budgetneutrale wijzigingen

0

0

0

0

sub-totaal

-29

-1.016

-1.017

-475

Mee-/tegenvallers

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Geactualiseerd meerjarenperspectief programmabegroting 2019-2022

1.614

2.500

689

520

Financieel en materieel sluitende begroting

Voor 2019 en verder wordt een financieel en materieel sluitende begroting gepresenteerd. Daarmee wordt voldaan aan een van de eisen van de provinciale toezichthouder om in aanmerking te komen voor het gewenste repressief toezicht. Bij het onderdeel Incidentele baten en lasten in dit hoofdstuk wordt de sluitende begroting verder toegelicht.